Застраховка вместо банкова гаранция при обществени поръчки

Застраховките на гаранции по изпълнение на обществени поръчки набират все повече популярност в България, след като промените в Закона за обществени поръчки в сила от 15.04.2016г. ги допускат като алтернатива на паричните и банковите гаранции. С тези промени в закона на практика се хармонизират механизмите за обществени поръчки с тези в останалите членки на Европейския съюз.

Застраховка Гаранция (Bond) е специфичен тристранен договор между Възложител, Изпълнител и Застраховател, който има за цел да прехвърли риска по изпълнението на дадена поръчка от Изпълнителя към Застрахователя.

Предмет на застраховане при Застраховките за гаранции е отговорността на изпълнителя при сключване и изпълнение на договора за обществена поръчка, съгласно условията на тръжната документация.  Застрахователното покритие по тази застраховка включва следните клаузи:

“Гаранция за участие в търг”

“Гаранция за добро изпълнение”

“Гаранция за авансово плащане”

“Гаранция за следдоговорно задължение”.

Застраховката има множество предимства: издаването на полицата обикновено отнема до 24 часа, формулярите са само 2-3 страници, като цяло разходите са по-ниски, цената на застраховката е по-ниска от тази на банковата гаранция, не се изисква блокиране на парични средства, залог на активи и ипотека.

Ако имате въпроси – моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Top