ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящото ЗБ „Ви Ди Ай Брокер“ ООД предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработвани от Застрахователния брокер. Брокера обработва Вашите данни с оглед сключването и изпълнението на застрахователните договори, администриране на предявени претенции, Ваши запитвания, жалби, искания или други легитимни цели.

ЗБ „Ви Ди Ай Брокер” ООД уважава поверителността на личните Ви данни.Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви, на уеб-страницата www.vdi-broker.com, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Какво представлява Политиката за поверителност?

Тази политика за сигурност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на БРОКЕРА (наричано оттук нататък „БРОКЕРА”) включително:

 • Какви Ваши лични данни събираме?
 • На какво основание обработваме Вашите лични данни?
 • За какви цели ще използваме Вашите данни?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого можем да споделяме Вашите лични данни?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
 • Как да се свържете с нас?

С тази Политика за сигурност БРОКЕРА декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Така например непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.

Какви лични данни събира(обработва) БРОКЕРА за Вас ?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, БРОКЕРА събира следната информация за Вас:

 • Имена: Име, презиме, фамилия;
 • Идентификационен номер: ЕГН, ЛНЧ, дата на раждане;
 • Контакти: електронна поща, адрес/постоянен или настоящ/, телефон и др.;
 • Банкова информация: номер на банкова сметка, данъчна финансова и друга информация;
 • Информация, необходима с оглед предмета на застрахователния договор и/или предявената претенция-трудов стаж, професионален опит, собственост и други;
 • Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от БРОКЕРА за идентификация;
 • Здравни данни: информация относно Вашето здравно състояние;
 • Данни предоставяни от Вас –например при Ваши искания, жалби и други запитвания;

 

На какво основание ЗБ „Ви Ди Ай Брокер” ООД обработва личните Ви данни ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

БРОКЕРА събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги –на договорно основание.

ЗБ „Ви Ди Ай Брокер” ООД събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в наш офис или евентуално посредством уеб-страницата www.vdi-broker.com

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите офиси.

ЗБ „Ви Ди Ай Брокер” ООД обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

ЗБ „Ви Ди Ай Брокер” ООД може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от БРОКЕРА;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 • За да Ви изпращамеинформация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги, ЗБ „Ви Ди Ай Брокер” ООД обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност по следните начини:

 • чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на БРОКЕРА.Формулярите се предоставят и попълват в офисите ни, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане ипопълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения уеб-страницата: www.vdi-broker.com, на която е поместена информация за БРОКЕРА

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5/пет/години от отпадане на договорното ни основание,ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата системаперманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

ЗБ „Ви Ди Ай Брокер” ООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно ЗБ „Ви Ди Ай Брокер” ООД да разкрие личните Ви данни на следните лица:

 • Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с уеб-страница www.vdi-broker.com, на която е поместена информация за дейността на БРОКЕРА;
 • Застрахователните компании с които БРОКЕРА се намира в договорни правоотношение с оглед сключване на застрахователни договори и/или издаване на други сертификати, съгласно Кодекса за застраховане.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на коитопредоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазванена българското и европейското законодателство, включителноРегламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни -GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни,които БРОКЕРА обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от БРОКЕРА коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@vdi-broker.com;
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни, в случай че са налице условията за това.
 • Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните Ви данни на трети лица;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на: office@vdi-broker.com;
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

С оглед предоставяне на продукти и услуги от наша страна, както и встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законовизадължения.В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, БРОКЕРА няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен вече договор.

Промени в Политиките за сигурност –(уведомлението за поверителност)

За всички извършени промени в тези Политики за поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите на БРОКЕРА и на уеб-портала на ЗБ „Ви Ди Ай Брокер” ООД, www.vdi-broker.com

Как да се свържете с нас?

Адрес: гр. София, ул. “Васил Кирков” No 15

и-мейл адрес: office@vdi-broker.com

Как да се свържете с лицето, което отговаря за защита на личните данни?

Иван Христов

Адрес: гр. София, ул. “Васил Кирков” No 15Тел.: 0898 653165; 02/8680698

Имейл: i.hristov@vdi-broker.com

Тази политика за поверителносте приета от БРОКЕРА и е в сила от 22.05.2018 г.

Може да свалите документа от тук.

 

Top